Menu

Privacyverklaring

(Alle rechten voorbehouden)

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ONZE Vastgoedpartner (hierna te noemen ONZE).

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt ONZE geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Privacybeleid ONZE

Wanneer u besluit om ons informatie over uzelf te geven, mag u erop vertrouwen dat wij daarmee op verantwoorde wijze omgaan. Daarom heeft ONZE een beleid vastgesteld, op basis waarvan wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen (“Privacy-beleid”). Dit privacy-beleid kunt u ook vinden op www.onzevastgoedpartner.nl. Ons privacy-beleid beheerst eveneens uw toegang tot en het gebruik van onze website, inclusief content en diensten die op of via deze website (de “Website”) worden aangeboden. Door gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat u door ons privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden gebonden bent.

Welke informatie verzamelen wij? En hoe gebruiken wij deze?

Wij kunnen u vragen om ons vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken. Over het algemeen worden dergelijke gegevens gevraagd wanneer u informatie wenst over een van ONZE projecten, ons een opdracht tot vastgoedadvisering verleent, of wanneer u een afspraak met ONZE wenst te maken, dan wel wanneer wij over die gegevens dienen te beschikken om namens onze opdrachtgevers ons vastgoedadvies adequaat te kunnen uitvoeren.

Wij kunnen in dit verband gegevens over u verzamelen, zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, wachtwoord, onderneming en uw functie in die onderneming. Deze gegevens bewaren wij.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens en informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen uitsluitend in het kader van de vastgoedadvies activiteiten van ONZE. Het is ook mogelijk dat wij voor deze doeleinden uw gegevens aan onze opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten verstrekken. Wij mogen persoonlijke gegevens openbaar maken teneinde aan toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel te voldoen of op aanzegging van een toezichthoudende, regerings- of regelgevende instantie, zowel binnen als buiten uw land van vestiging. Ook mogen wij persoonlijke gegevens openbaar maken in het geval van een fusie, verkoop of reorganisatie waarbij wij verplicht zijn persoonlijke gegevens aan derden over te dragen die bij een dergelijk proces betrokken zijn.

Uw instemming en gegevens van anderen

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij voor de bovenstaande doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerken, inclusief gevoelige persoonlijke gegevens. U stemt ook in met de overdracht van uw informatie, indien nodig voor bovengenoemde doeleinden. Als wij gegevens op die manier overdragen, zullen wij, indien noodzakelijk, een overeenkomst afsluiten waarin wordt gegarandeerd dat uw gegevens worden beschermd. Als u ons gegevens verstrekt over een ander, bevestigt u dat zij u hebben aangewezen om namens hen op te treden, om akkoord te gaan met de verwerking van hun persoonlijke gegevens, inclusief gevoelige persoonlijke gegevens, en dat u hen op de hoogte hebt gesteld van uw identiteit en de doeleinden (zoals hierboven omschreven) waarvoor hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt. Wanneer wij voor het eerst contact met hen opnemen, kunnen wij hen laten weten waar wij hun gegevens vandaan hebben.

Hoe beschermen wij uw gegevens

Beveiliging en bewaartermijn
ONZE zorgt dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik/toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u aan ons richten onder vermelding van uw naam en adres. In beginsel reageren wij binnen 4 weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij wet- en regelgeving zich tegen verwijdering verzetten.

Internet
Gezien de elektronische aard van het internet aanvaardt u door gebruik van onze website de inherente risico’s, inclusief maar niet beperkt tot het veiligheidsrisico van onderschepping, ongeoorloofde toegang, de risico’s van corruptie en de risico’s op virussen of andere schadelijke middelen.

Disclaimer

Voor zover wij links bieden naar andere websites zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy-beleid van deze websites, noch voor de manier waarop met gegevens over hun gebruikers wordt omgegaan. Tenzij uitdrukkelijk gesteld, zijn wij met name geen vertegenwoordigers voor deze websites of adverteerders, noch zijn wij gemachtigd namens hen uitspraken te doen. In elk geval zou u de privacy-praktijken van die derden moeten onderzoeken.

Updates

Wij kunnen ons privacy-beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij in het beleid omvangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een bericht op onze website plaatsen samen met het bijgewerkte privacy-beleid.

ONZE Vastgoedpartner neemt uw privacy heel serieus. Heeft u vragen, verzoeken of opmerkingen dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet

Ing. Peter H. de Kok -directeur

 
Copyright 2017 | ONZE Vastgoedpartner | Privacyverklaring